!!!Витоша Ски: „Туристическа и ски зона Алеко”, намираща се в Природен парк „Витоша” спира работа и няма да функционира през идния зимен сезон.

„Туристическа и ски-зона Алеко” спира работа

Факсимиле от сайта: skivitosha.com

До тази крайна мярка се стигна след обективната невъзможност зоната да работи законово. Основната причина за това са проблемите възникнали от приетия нов Закон за горите, както и очертаването на перспективи за по-нататъшното развитие на „Туристическа и ски зона „Алеко”. За съжаление до настоящият момент няма разрешение на създалите се проблеми, които ни принуждават да вземем единствено възможното и законосъобразно решение да спрем работа. Основните причини за крайната ни мярка са три.

1. „Витоша ски” АД и „Въжени линии” АД не може да прочисти просеките на съораженията, което ги прави опасни. Новият Закон за горите в нормата на чл. 61, ал.1 предвижда за обслужването на съществуващите лифтове и влекове да се учреди сервитут. Съгласно чл. 63, ал.2 т.2 от Закона за горите, за да кандидатства „Витоша ски” АД за сервитут следва да приложи копие от влязъл в сила Подробен устройствен план. Разработеният от нас Специализиран подробен устройствен план все още не е приет, тъй като Министърът на околната среда и водите отмени Становището по екологична оценка и процедурата е върната в РИОСВ- София. Така, че и при най-добро наше желание ние сме в невъзможност да придобием сервитут в близките няколко години. Налице е и предписание от страна на Държавният технически надзор за прочистване на просеките, които ние не можем да изпълним.

2. Съгласно приетият нов Закон за горите за ползуването на ски пистите следва да бъде сключен договор за наем. Съгласно настоящият статут единствена ски-писта на територията на ПП „Витоша” е пистата „Витошко лале”. Според чл. 43, ал. 1 от ЗГ е невъзможно да се наемат като ски-писти територии, които не са ски-писти, тоест необходимо е да се променя начинът на трайно ползуване на територията. Но дори за единствената възможна за експлоатация ски-писта още не е организиран търг за отдаване под наем, така както изисква чл. 43, ал.2 от ЗГ. При това положение ние не можем да организираме зимната обработка на пистата.

3. Без приет Специализиран подробен устройствен план на „Туристическа и ски зона Алеко” ние не можем да категоризираме нито една друга писта освен пистата „Витошко лале”, въпреки че до момента на тях традиционно от над 50 г се карат ски, поради простата причина, че те до сега нямат установен такъв статут. Законът за туризма забранява да се предоставят туристически услуги на некатегоризирани обекти. Сега не поставяме и другият болезнен проблем- без влязъл в сила Специализиран подробен устройствен план ние не можем да подменим морално и физически остарелите съоръжения, които всеки един момент могат да излязат от строя. За спирането на работа на съоръженията в „Туристическа и ски зона Алеко” следва да уведомим по подходящ начин жителите на София. Искам да изкажа нашето голямо съжаление, че създадената ситуация ще ги лиши от възможността да практикуват зимни спортове в най-стария зимен туристически център в страната, като най -големи потърпевши ще бъдат предимно децата на София. С причините за обективната невозможност „Туристическа и ски зона Алеко” да работи през идния зимен сезон са запознати Министър-председателят на РБ г-н Бойко Борисов, както и Министърът на Земеделието и храните, Министърът на околната среда и водите, Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Министърът на физическото възпитание и спорта, Кмета на Столична община и Столична общинска агенция за приватизация.

Поради изложеното по-горе и „Въжни линии” ЕАД е в невъзможност да продължи работата, до момента на евентуално учредяване на сервитутите или промяна на Закона за горите. Наред с това ние сме поели съгласно приватизационният договор – чл. 13, ал.1 задължение да поддържаме средногодишен списъчен състав на работещите в дружеството. При това положение ние сме в практическа невъзможност да изпълнил поетият от нас ангажимент по причини, за които ние не отговоряме. Считаме, че сме пред хипотезата на „непреодолима сила”, тъй като въвеждането на законово изискване, за което не е даден достатъчен срок на субектите да отговорят на новите изисквания ни принуждава да спрем работа. В тази връзка, сме поискали от Столична общинска агенция за приватизация да даде становище по поставеният проблем, за да можем в съответствие с действащата нормативна уредба да проведем съкращение на персонала.

С уважение : Костадин Костадинов, Изпълнителен директор на „Витоша ски” АД

………

вх. N 11.00-502 / 14.11.2011 г.

Писмо до Министър председателя на Република България г-н Бойко Борисов относно: обективната невъзможност за функционирането на „Туристическа и ски-зона Алеко“ в Природен парк „Витоша“ и спиране на работа.

Обективна невъзможност за функционирането на „Туристическа и ски-зона Алеко“ в Природен парк „Витоша“ и спиране на работа.

Може да прочетете писмото тук.

………

вх. N 11.00-502 / 25.08.2011 г.

 

Писмо до Министър председателя на Република България г-н Бойко Борисов относно: неразрешими проблеми пред функционирането на „Туристическа и ски-зона Алеко“ в Природен парк „Витоша“, които могат да доведат до спиране на съоръженията.

 

Неразрешими проблеми пред функционирането на „Туристическа и ски-зона Алеко“ в Природен парк „Витоша“, които могат да доведат до спиране на съоръженията.

Може да прочетете писмото тук.

skivitosha

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *