Официалното становище на “Пампорово” АД, по повод изнесените публикации в пресата (+видео)

Pamporovo_NOVAtvПредвид появилите се публикации във връзка с извършена проверка от ДНСК в к.к.
Пампорово, както и за извършена незаконна сеч, ръководството на „Пампорово“ АД желае да
да информира, както следва:
„Пампорово“ АД се явява основният инвеститор в един слаборазвит регион на
Република България, какъвто е Смолянска област.
„Пампорово“ АД е направило за периода от приватизацията до настоящия момент
инвестиции в размер на 84,5 млн. лева, като основната част от тях (около 70 %) са свързани с
инвестиции в спортната инфраструктура – лифтове, писти и системи за заснежаване, като
включително през последната година са направени инвестиции в размер на 800 хил.лева за
поддръжка на язовир – държавна собственост.
Постъпленията в държавата и държавните предприятия (под формата на ДДС,
корпоративен данък, платени наеми за ползване на писти от държавен горски фонд, за
ползване на язовир, такса за ползване на вода и др.) в периода 2008 г. – 2013 г. са в общ размер
на 10 981 900 лева. Размерът на платените данък сгради, такса смет и други местни данъци и
такси е 1 531 000 лева.
„Пампорово“ АД осигурява през зимните месеци работни места средномесечно на 400
човека, а през летните месеци на 180 човека, като средномесечния на годишна база брой заети
лица е 240 човека, като общият размер на платените заплати, осигуровки и данъци за сметка на
работодателя е 13 306 676 лева.
В Приватизационен договор от 16.01.2001 г., т. 3.2. държавата е декларирала, че
„Дружеството разполага с всички необходими разрешения и отговаря на всички необходими
условия за законно осъществяване на стопанската си дейност според законодателството на
Република България“. В Информационния меморандум, който е неразделна част от
приватизационния договор изрично е посочено, че „дейността на дружеството обхваща както
зимния сезон, така и лятото, като включва … спортни услуги – ски писти за алпийски
дисциплини с различни трудности, лифтови съоръжения, ски гардероби, сноу борд, писти за
дълго бягане, …“.
Чрез продажбата на стари и зле поддържани до приватизацията лифтови и влекове
съоръжения, както и от неуредения статут на ски-пистите, изградени в държавен поземлен
фонд, върху които дружеството няма права, но за които има вменени по закон задължения за
„рекултивация на терена: затревяване на оголени участъци, косене, почистване от храстовидна
растителност, отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки и други неравности,
причинени от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграждане на укрепителни шкарпи,
снегоутъпкване, създаване на изкуствен сняг, поставяне на постоянни и временни ограждения,
обезопасявания“, на практика държавата чрез съответните министерства, опровергава
декларираното от нея в т. 3.2. от приватизационния договор, както и не допринася за създаване
на необходимите условия за законно осъществяване на стопанската дейност на „Пампорово“
АД.
След сключването на приватизационната сделка Министерството на икономиката и
Министерството на земеделието се намират в пълно противоречие, което естествено води до
невъзможност за адекватно изпълнение на приватизационния договор.
Няма как да бъдат изпълнени вменените задължения без трайно уреждане на въпроса
за правата върху земите, използвани за ски-писти, нито пък да се развива зимния туризъм в
Смолянския регион без да се изгражда нова инфраструктура, а старите и негодни съоръжения
да бъдат подменяни.При приватизирането на „Пампорово“ АД в активите на дружеството са включени 5
лифта и 3 влека, които са в недобро техническо състояние и техните поддръжка и реновиране
струват значителни суми на инвеститора. Въпросният влек „ССВ Помагалски (Двата моста)“ е
най-негодното съоръжение от активите на приватизираното дружество, поради което влекът не
работи през последните две години, заради риска от инциденти при неговата експлоатация, а
дружеството винаги е било високо отговорно към сигурността на скиорите. Ако не беше
реконструиран стария, излязал от употреба влек, една от най-атрактивните за скиорите писта на
Пампорово щеше да остане за поредна година неизползваема, което в никакъв случай не е в
интерес на развитието на туризма в региона.
Продължаващото години наред безпрецедентно пренебрежие на държавните органи
към проблема със собствеността на пистите (предвид тяхното поддържане и експлоатиране) и
оттам за нормалното развитие на туризма в Смолянска област, може да доведе единствено до
затваряне на един от значимите български курорти в Република България. Без ски-писти
курортът загива, а от там и региона, който основно се крепи на зимния туризъм.
В публикациите невярно се твърди, че става въпрос за изграждане на ново лифт трасе.
Налице е една реконструкция на стар, излязал от употреба влек. Четириседалковият
лифт се изгражда по трасето на стария влек и върху основата на старите 16 на брой стъпки,
върху които са били разположени и стълбовете на стария влек. Самият стар влек е законно
изградено и въведено в експлоятация съоръжение още към датата на приватизирането на
„Пампорово“ АД и се намира в терен, отреден съгласно устройствения план за „реконструкция
на влек в седалкова въжена линия“. Именно за това напълно погрешно е да се говори за
изграждане на лифтово съоръжение на ново място, тъй като става въпрос за реконструиране на
стария влек в четириседалков лифт.
Невярна е констатацията от страна на ДНСК за липса на инвестиционен проект при
реконструкцията на стария и негоден за експлоатация влек в нов модерен четириседалков
лифт. Напротив, изработен е и е утвърден инвестиционния проект за реконструкцията на влека
в лифт, но единственото условие за издаването на разрешение за строеж е приключване на
процедурата по чл. 123 от Закона за горите, което безспорно се установява от Протокол № 44 на
Общинския експертен съвет по устройство на територията – Община Смолян. Следователно,
всички процедури по спазването на законовите препоставки във връзка с реконструкцията са
спазени с изключение на една, която отново е свързана с мудната реакция на държавната
администрация, въпреки надлежното и своевременно завеждане на съответната преписка в
Министерството на земеделието и храните. „Пампорово“ АД е заявило, че е готово веднага
след издаване на надлежната заповед от министъра на земеделието да заплати
предоставените й права.
„Пампорово“ АД декларира, че задължително ще защити правата си, включително и
като подаде в законоустановените срокове своите възражения и жалби.
Абсолютно невярни и лъжливи са и твърденията за извършена незаконна сеч от страна
на „Пампорово“ АД. Дружеството няма никакво отношение към извършваните по предвидения
от закона ред сечи от страна на надлежните органи. Фактът на липсата на всякаква
съпричастност към извършените сечи в к.к. Пампорово, както и за отсъствието на констатирани
незаконни сечи от „Пампорово“ АД или от негови служители се установява от издаденото по
наше искане писмо от ДГС Широка лъка писмо изх. № 1447/04.11.2013 г., в което се декларира,
че „няма образувани административни производства и няма съставени актове срещу
„Пампорово“ АД, негови представляващи или служители за извършена незаконна сеч“.
С оглед на всичко това, очевидно е какво би настъпило в Смолянска област при
евентуално затваряне на лифтовите и влековите съоръжения и спирането на обработването на
пистите. Това естествено ще е свързано с увеличаване и на без това голямата безработица в региона (а от там и покачване на социалното напрежение), фалиране на множество малки и
средни фирми, които се занимават с ресторантьорство и хотелиерство в област Смолян, и преди
всичко в района на к.к. Пампорово, намаляване на приходите за държавата и общините.
Продължаването на неуреждането на собственическите проблеми на терените, ползвани за
ски-писти в к.к. Пампорово, няма как да не доведе до влошаване на икономическия и социален
климат в региона на Смолян. Разрешаването на възникналите обективно проблеми, както и
непрекъснатото подобряване на инженерната инфраструктура в к.к. Пампорово, не може да
стане без активното съдействие на съответните държавни и общински органи, което пък от своя
страна ще представлява изпълнение на т. 3.2. от Приватизационния договор от 16.01.2001 г.
Борбата, която „Пампорово“ АД провежда години наред, въпреки нежеланието и
несъдействието на държавните органи е борба не за просперитета и оцеляването на едно
търговско дружество, а за просперитета и оцеляването на един слаб в икономически аспект
регион на страната ни, за предоставянето на възможност на стотици малки и средни фирми да
развиват своя бизнес и да осигуряват работни места, за нарастване на международния пазар на
авторитета на българския туризъм.
С уважение, 14.11.2013г.
Ръководството на „Пампорово“АД