Готова е наредбата за временните къмпинги край плажовете по Черноморието

На държавни, общински или частни терени ще могат да се разполагат палатки, кемпери и каравани, без да се налага категоризация като къмпинг

Почти година след като Конституционният съд потвърди ограниченията за дивото къмпингуване, четирима министри – на туризма, на регионалното развитие, на околната среда и на земеделието, най-накрая подготвиха текстовете на наредбата, с която се прецизират условията за определяне на места за временни къмпинги.

Проектът е публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации strategy.bg. Срокът за подаване на становища е един месец, т.е. до 1 юли.

Временните къмпинги ще получават разрешение за дейност за период до 3 години от 1 май до 30 септември всяка година. Терените ще се разполагат в зона А и зона Б на черноморското крайбрежие – т.е. до 2 км от плажовете, като не трябва да обхващат плажове и дюни. Те няма да бъдат категоризирани като къмпинги.

В наредбата се посочва, че местата се обособяват в поземлени имоти или части от тях, до които има осигурен транспортен достъп, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им, за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в периода от 1 май до 30 септември.

Терените може да са държавни, общински и частни. Ако земите за земеделски, те не бива да се отдават под наем и аренда.

Местата за къмпингуване не могат да са в границите на защитени територии с категория резерват, природна забележителност, поддържан резерват и защитена местност по Закона за защитените територии.

Обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани се разрешава за срок до 3 години със заповед на кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице

Общините ще поддържат регистър на тези места.

За временните къмпинги ще се изготвя ситуационен план, който ще съдържа граници на имота, геодезическо заснемане на дървесната растителност, вход, зона за придвижване на автомобили и каравани, места за паркиране, места за разполагане на временни обекти, преносими тоалетни – по 1 на всеки 30 души, контейнери за отпадъци, места за палене на огън. Към плана трябва да има и схема за транспортния достъп… още в investor.bg