Зарибиха с балкански пъстърви Искър и другите големи реки на Югозапада

„Общо 124 хиляди балкански пъстърви са разселени тази година през юни в горните течения на реките Искър, Струма, Места, Вит и по-големите им притоци, попадащи в обхвата на Югозападното държавно пред­приятие. Ежегодната кампания е насочена към опазване на биологичното разнообразие и подпомагане на естественото възпроизвод­ство на балканската пъстърва като местен вид чрез зарибяване. Близо 25 хиляди лева е финансов ресурс за закупуване на малките рибки, които са от 1 до 2 грама. Те най-бързо се приспособяват към дивата среда и способ­ностите им да оцелеят са най-големи”, съоб­щиха от ЮЗДП-Благоевград.

Зарибителният материал от балкански пъс­търви е произведен в рибовъдно стопанство „Тошков чарк” в Родопите. Транспортира се в найлонови чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и до­кумент за произход.

Още на страницата на Съюз на ловците и риболовците в България

📷 @nikolay.donchev